Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

1.1. Administratorem danych osobowych jest:

  • w przypadku firmy: OBLICZA KOBIECOŚCI - Eliza Rotocka-Kamińska, ul. 80-358 Gdańsk, Piastowska 100B/64, NIP: 8251207955, REGON: 220354779, 

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

1.3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My” (w przypadku firmy) lub „Ja” (w przypadku osoby prywatnej). Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..

1.4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

1.5. Dane osobowe podawane na naszej stronie www.obliczakobiecosci.com.pl  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zakres i Cele Przetwarzania Danych Osobowych

2.1. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w RODO oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.

2.2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, informowania o nowych produktach oraz o działalności Administratora (np. newsletter), celach analitycznych, statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2.3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.4. Możliwe cele zbierania Twoich danych przez nas, czyli Administratora:

  • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

  • marketing bezpośredni naszych własnych produktów lub usług.

2.5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, call center, marketingowe), przewoźnicy, pośrednicy realizujący przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne oraz banki.

2.6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje Prawa

3.1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli chcesz usunąć swoje dane, napisz na adres email kobiecoscioblicza@gmail.com

3.2. Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie Danych Osobowych

4.1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Profilowanie

5.1. Twoje dane osobowe mogą być przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania dla Ciebie najlepszej oferty.

Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Administratora i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

Informacje Techniczne

7.1. Pliki cookie: Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego www.obliczakobiecosci.com.pl  na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są pliki cookie. Dzięki nim możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania oraz towarów dodanych do koszyka.

7.2. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google lub Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności Google i Facebook.

Kontakt

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z:

  • w przypadku firmy: OBLICZA KOBIECOŚCI - Eliza Rotocka-Kamińska, ul. Piastowska 100B/64; 80-358 Gdańsk, NIP: 8251207955  e-mail: kobiecoscioblicza@gmail.com

Polityka prywatności Regulamin