Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Blog/Sklep Internetowy – blog/sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.obliczakobiecosci.com.pl 

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

 3. Materiał/Produkt – treść cyfrowa lub towar, który Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu – m.in. książki, e-booki, szkolenia, warsztaty, sesje

 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 5. Sprzedawca/Usługodawca – OBLICZA KOBIECOŚCI- Eliza Rotocka-Kamińska,ul. Piastowska 100B/64; 80-358 Gdańsk;  NIP 8251207955.

 6. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału/Produktu.

§ 2 Zakup Materiału/Produktu

 1. Zakupu Materiału/Produktu może dokonać Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami. Sklep internetowy umożliwia realizację zamówień zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału/Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga/Sklepu Internetowego. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem i operatorem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności przelewy online, karty płatnicze, blik.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu; NIP: 779-23-08-495

 6. W przypadku rozłożenia płatności na raty podmiotem świadczącym obsługę płatności  jest TubaPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. NIP:9512472209

 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.§ 3 Korzystanie z Produktu [w przypadku ebook]

 1. Produkt [w przypadku ebook] stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w ramach odrębnego porozumienia i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

 3. Cena przesyłki fizycznych produktów (jeśli dotyczy) jest dodatkowym elementem i nie jest wliczona w cenę Produktu. Koszt przesyłki jest odrębną płatnością, której wysokość zależy od wybranej metody dostawy oraz miejsca przeznaczenia.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kobiecoscioblicza@gmail.com.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 6 Dane osobowe, pliki cookies i polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.obliczakobiecosci.com.pl/privacy-policy/.


§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej lub Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 8 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu/Sklepie Internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Polityka prywatności Regulamin